İlgili Kişi Başvuru Formu

GK TEKNOLOJİ DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ (Şirket)

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

  1. İLGİLİ KİŞİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Lütfen aşağıda talep edilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurunuz.

Adı:
Soyadı:
Tc Kimlik Numarası:
Telefon Numarası:
Adresi:
E-Posta Adresi:

Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi 2. sütuna (X) işareti koyarak belirtiniz. Akabinde 3. sütunda talep edilen bilgileri 4. sütuna doldurunuz. 

1. 2. 3. 4.
Çalışan Adayı İş başvurusu/CV paylaşma tarihi
Çalışan Pozisyon
Eski Çalışan Çalışma dönemi ve pozisyon
Müşteri İş ilişkisi dönemi
Ziyaretçi Ziyaret dönemi
Diğer İlişkinizi tanımlayınız

3. KVKK’NUN 11. MADDESİ UYARINCA TALEBİNİZİ AŞAĞIDA BELİRTİNİZ.

Talep No Talep Konusu Seçiminiz (Lütfen talebinizin yanına (X) işareti koyunuz)
1 Şirketinizin kişisel verilerimi işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.
2 Şirketiniz kişisel verilerimi işliyorsa, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1(c)
3 Şirketiniz kişisel verilerimi yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarıyorsa, bu üçüncü kişileri öğrenmek istiyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (ç)
4 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız ve doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (d)
5 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (e)
6 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 4) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi "Seçiminiz" alanına yazınız, doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh, vb) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (f)
7 Kişisel verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 5) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (f)
8 Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu "Seçiminiz" alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (g)
9 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum. Kanuna aykırılığa konu olan hususu "Seçiminiz" alanına yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, vb. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m 11/1 (h)

4. DİLERSENİZ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BİLDİREBİLİRSİNİZ:

…………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….………………………………………………………………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………

5.ŞİRKET TARAFINDAN BAŞVURUNUZA VERİLECEK YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ BELİRTİNİZ.

Lütfen seçiminizi 2. sütuna (X) işareti koyarak belirtiniz. 

1. 2.
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum. (Vekaleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekaletname ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Şirket, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak 3. kişilerle paylaşımının önüne geçilebilmesi ve kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimliğinizi tevsik edici ek bilgi ve belge talep etme hakkını her zaman saklı tutar. 

İşbu başvuru formunda Şirket ile paylaştığım kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu, yetkisiz başvuru yapmadığımı, aksi halde söz konusu olabilecek her türlü hukuki, idari ve/veya cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN/İLGİLİ KİŞİNİN

                                                    Adı-Soyadı

                                                    TCKN

                                                    Tarih

                                                    İmza